Stichting Wielercomité Buchten en Stichting Wielerweekend Buchten (hierna: stichting) hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De stichting houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als stichting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens aan het einde van dit document. 

Verwerking van persoonsgegevens van bestuursleden

Persoonsgegevens van bestuursleden worden door de stichting verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van contactmomenten, notulen en/of overige gerichte contacten;
 • Aanmelding van het bestuurslid bij de Kamer van Koophandel.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming van het betreffende bestuurslid.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de stichting de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer.

Uw persoonsgegevens worden door de stichting opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men bestuurslid is van de stichting.

Verwerking van persoonsgegevens van verkeersregelaars

Persoonsgegevens van bestuursleden worden door de stichting verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van contactmomenten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming van de betreffende verkeersregelaar;
 • Aanmeldformulier verkeersregelaar.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de stichting de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door de stichting opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men actief verkeersregelaar is voor de wielerevenementen van de stichting, daarna worden de gegevens twee jaar bewaard ten behoeve van eventuele toekomstige evenementen.

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren

Persoonsgegevens van bestuursleden worden door de stichting verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informeren naar de beschikbaarheid voor sponsoring voor het jaarlijkse Wielerweekend te Buchten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming van de betreffende sponsor.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) bewaart de stichting de volgende persoonsgegevens van uw bedrijf:

 • Bedrijfsnaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Eerdere gesponsorde bedragen;
 • Contactpersoon;
 • Adresgegevens;
 • Logo.

Uw persoonsgegevens worden door de stichting opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat het bedrijf actief sponsort voor de wielerevenementen van de stichting, daarna worden de gegevens twee jaar bewaard ten behoeve van eventuele sponsoring voor toekomstige evenementen.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers aan het Wielerweekend te Buchten

Deelnemers: Dikke banden race, tourtocht-deelnemers, licentiehouders en overige deelnemers.

Persoonsgegevens van actieve deelnemers aan het Wielerweekend te Buchten worden door de stichting verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Registratie van de actieve deelnemers, oftewel deelnemerslijst;
 • Toestemming voor publicatie foto’s.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming van de betreffende deelnemer;
 • Aanmeldformulier;
 • Digitale inschrijving t.b.v. deelname.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de stichting de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Licentienummers.

Uw persoonsgegevens worden door de stichting opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men actief deelneemt aan een evenement van het Wielercomité te Buchten, daarna worden de persoonsgegevens binnen een redelijke termijn doch uiterlijk binnen één jaar vernietigd. 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
De stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Indien er na aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen zijn, dan vernemen wij deze graag. U kunt ons contacteren via de volgende contactgegevens:

Stichting Wielercomité Buchten
Dorpstraat 70
6122 CC  Buchten
046 – 485 14 48
info@wielercomite.nl
www.wielercomite.nl